30,000 
12,000 

Bánh kẹo

Kẹo bạc hà Úc

50,000 
55,000 
16,000 

Bánh kẹo

Kẹo cao su Bebeto

43,000 
55,000 
34,000 
25,000 
34,000 
39,000